Hälsa

Young woman on swing, rear view, low angle view

Young woman on swing, rear view, low angle view

Frisk eller sjuk? Tankar och känslor

Hälsan i gungning?

Blockerad energi visar sig på något av dina fyra energiplan: kroppen, känslorna, det mentala eller det andliga. För att läkas är det viktigt att förstå orsak och mönster. Orsakerna till fysiska problem är känslomässig stress. Emotionella problem i sin tur kan ofta härledas till negativa tankemönster som söndrat människan. Andlig nöd och tomhet uppstår hos den som tappat kontakt med livets mening.

Symptom är din organisms svar på yttre eller inre stress. Liksom när blodet börjar koagulera vid blödning kan kroppen stänga av energiflödet för att du ska sluta läcka. Du blir ”avstängd” någonstans. Dina inre energiflöden börjar då avvika från det normala och optimala. Detta är kroppens kortsiktiga lösning men ofta glömmer den ”koden” för att låsa upp energin igen och symptomen utvecklas till kroniska besvär och sjukdomar.

Genom ett utforskande samtal och energimedicinsk hälsoscanning kan vi få fram en bild av orsakskedjan bakom dina symptom och skapa en individuell behandling. Att må dåligt är en bra början till att bli frisk!

 

ENGLISH

Health reeling?

Blocked energy shows itself in one of your four energy levels:body, feelings, mental or spiritual. To heal is important to understand the cause and pattern. The causes of the physical problems are often emotional stress. Emotional problems, in turn, can often be traced to the negative thought patterns that split an individual. Spiritual distress and emptiness occurs in those who have lost touch with the meaning of life.

Symptoms are your organism’s response to external or internal stress. As well as the blood begins to clot at the bleeding body can shut down the flow of energy for you to stop leak. You will be “turned off” somewhere. Your inner energy flow begins to deviate from the normal and optimal. This is the body’s short-term solution, but often forget the “code” to unlock the energy again and the symptoms develop into chronic conditions and diseases. Through an exploratory conversations and energy medical health scan, we can obtain a picture of the causal chain behind your symptoms and create an individual treatment. Feel bad is a good start to get healthy!