Din energi

74393831[1]

Energiflödet och energimedicin

Energimedicin är kunskap, analys- och behandlingsmetoder som mäter och frigör din självläkande livsenergi. Energimedicin är en framväxande tvärvetenskap mellan medicin och kvantfysik. Energimedicinen ser människan holistiskt och uppfattar organismen som ett avancerat energi- och informationssystem. Varje organ har sin speciella vibrationsfrekvens (svängningstal eller oscillationer) Även tankar och känslor har specifika frekvenser som påverkar hälsan. Så länge de inre energifälten är öppna och samspelar känner du dig frisk och fylld av energi. Om du utsätts för yttre och inre stress läcker du energi. Efter en tid svarar organismen med att låsa delar av ditt energiflöde. Då kommer energisystemet i obalans och du får fysiska eller psykiska symptom. Detta är kroppens kortsiktiga lösning och ofta glömmer den “koden” för att låsa upp energiflödet igen och symptomen utvecklas till kroniska besvär och sjukdomar.

Energimedicinen erbjuder metoder för att återställa de rätta energiflödena. Vi inleder med  medvetandegörande samtal om din hälsa på alla plan. Behandling är bioresonans och skräddarsydda homeopatiska medel.

 

Läs gärna:

Kvantenergier för människan – Tolv kraftcentra för ett liv i flöde, Monica Nordenskiöld, BoD, 2018

Den självläkande människan, Sanna Ehdin, Forum. 1999

Kvantjaget, Danah Zohar, Månpocket, 1992

Läk dig själv med framtidens medicin, Monica Nicou, Helena Broander, Hanne Knutsson, NaturKultur 2001 samt Andersson Pocket 2008. Nu lulu.com

The Field, Lynne McTaggart, HarperCollins Publishers, 2001

Vibrational Medicine of the 21 Century, Richard Gerber, M.D. Bear&Company, 2001

 

ENGLISH:

Energy Medicine

Energy medicine is the knowledge, analysis and treatment methods that measure and release your inner self-healing energy. Interest in the human energy is reawakening in the West but have traditionally been central in other culture. Energy medicine is an emerging interdisciplinary science of medicine and quantum physics.Energy medicine sees man holistically and understand the organism as an advanced energy and information systems. Each organ has its own special vibration frequency (natural frequency or oscillations) Even thoughts and feelings are specific frequencies that affect health. As long as the internal energy fields are open and interact in, you feel healthy and full of energy. If you are exposed to external and internal stress leaking energy. After a time, the organism responds by locking the parts of your energy flow. Then the energy of balance and you get physical or psychological symptoms. Energy Medicine provides methods to restore the correct energy streams. Methods we use is awareness conversations about your health on all levels, bioresonance, classical homeopathy.